Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
 

 

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

 

     Sáng ngày 15/03/2024 tại trụ sở chính của Công ty số 442 Lê Hông Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex đã tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

 Về dự đại hội lần này gồm có:

 Đại diện cổ đông Vinaconex có ông Nguyễn Khắc Hải - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

 Về dự Đại hội còn có các ông trong Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành Công ty và 11 cổ đông cá nhân (trực tiếp/ thông qua người đại diện ủy quyền của cổ đông).

 Đại hội được nghe báo cáo tình hình Sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 do ông Đỗ Huy Thế - Giám đốc Công ty trình bày. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 do ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày. Ông Vũ Văn Mạnh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày các báo cáo của ban kiểm soát.

 Đại hội đã thảo luận đi đến nhất trí thông qua tất cả các nội dung bao gồm:

  - Báo cáo kết quả SXKD 2023 và Kế hoạch 2024;

  - Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán;

  - Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;

  - Báo cáo của BKS năm 2023 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính Công ty năm 2024;

  - Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023;

  - Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

  - Chủ trương giao dịch với Công ty mẹ Vinaconex và/ hoặc Công ty thành viên trong cùng tập đoàn Vinaconex;

  - Đầu tư dự án tại khu đất 442 Lê Hồng Phong, Nha Trang;

  - Tăng vốn Điều lệ Công ty;

  - Chuyển nhượng QSD cơ sở 2;

  - Thông qua kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có:

     + Ông Nguyễn Khắc Hải             - Chủ tịch HĐQT

     + Ông Vũ Đức Thịnh                  - Thành viên

     + Ông Đỗ Huy Thế GĐ Công ty   - Thành viên

  - Thông qua kết quả bầu cử BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm có:

     + Ông Vũ Văn Mạnh             - Trưởng ban

     + Ông Chu Quang Minh        - Thành viên

     + Bà Trần Thị Hồng Hà         - Thành viên

  Đại hội đã thảo luận và thống nhất biểu quyết nhất trí cao thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2024. 

  Sau một buổi làm việc với tinh thần trách nhiệm cao đến 11 giờ 15 đại hội cổ đông năm 2024 đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT