Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP XD số 17 VINACONEX

Công ty trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của VINACONEX 17 như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex

2. Trụ sở chính: 442 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, Tp Nha Trang, Khánh Hòa

3. Điện thoại: (0258) 3875405

4. Fax: (0258) 3875410

5. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng số 17 Vinaconex

6. Mệnh giá: 10.000 đồng

7. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

8. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/02/2024

9. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

10. Thời gian thực hiện dự kiến: Từ 8h ngày 15/3/2024 (Thứ 6)

11. Địa điểm thực hiện dự kiến: Hội trường Công ty - 442 Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa

12. Nội dung họp:

 • Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 đối với chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp và căn hộ cao cấp tại số 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 đối với Tăng vốn Điều lệ Công ty.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 đối với chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất tại cơ sở 2 thôn Hòn Nghê – xã Vĩnh Ngọc – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
 • Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 • Bầu cử HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 • Các nội dung khác (nếu có).

Trân trọng,

Công ty CP VINACONEX 17

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT