Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

SỐ 17 VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi:  Qúy Cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex

Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex (Mã số doanh nghiệp: 4200546315 - Địa chỉ: 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa), xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex như sau:

1.   Thời gian họp:     Bắt đầu từ 8h00 ngày 15 tháng 3 năm 2024 (thứ sáu).

2.   Địa điểm:             442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

3.   Nội dung họp:     Theo Chương trình Đại hội đính kèm.

4.   Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/02/2024 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

5.   Xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, email hoặc fax Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty cổ phần xây dựng số 17 Vinaconex trước 17h00 ngày 14/3/2024 (thứ năm).

6.   Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

      -     Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

      -     Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người đến dự Đại hội.

      -     Bản sao chứng thực Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của cổ đông (trong trường hợp người đến dự Đại hội là người được ủy quyền tham dự).

      -     Bản gốc Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự).

7.   Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty (vinaconex17.com.vn), bao gồm:

 • Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội.
 • Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2023.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/ thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
 • Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 đối với chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp và căn hộ cao cấp tại số 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 đối với Tăng vốn Điều lệ Công ty.
 • Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2023 đối với chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất tại cơ sở 2 thôn Hòn Nghê – xã Vĩnh Ngọc – TP Nha Trang – Khánh Hòa.
 • Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.
 • Tờ trình của Ban kiểm soát về việc kiến nghị Đại hội đồng cổ đông lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty.
 • Bầu cử HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2024 - 2029
 • Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ (nếu có).
 • Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 • Các tài liệu khác phục vụ Đại hội.

8.   Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

      Phòng Tổng hợp

      Công ty CP xây dựng số 17 Vinaconex, Địa chỉ: 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa.

      Điện thoại: 0258 3875405; Email: vinaconexso17@gmail.com

Trân trọng./.

 

Nơi nhận:

 - Như k/g;

 - HĐQT;

 - BKS;

 - GĐ;     

 - Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Khắc Hải

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT