Thứ Sáu, 19/07/2024       Đăng Nhập
   Đóng
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX

---------o0o---------

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 08h30, ngày 10 tháng 3 năm 2023

Địa điểm: Hội trường Công ty – số 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa

 

TT

Thời gian

Nội dung

Thực hiện

1

8h00 – 8h30

Đón tiếp và đăng ký đại biểu, phát tài liệu họp

 

2

8h30 – 8h35

Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố số lượng cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

A. Giang

3

8h35 – 8h45

Chào cờ, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội

A. Giang

4

8h45 – 8h50

Thông qua danh sách:

1.   Đoàn chủ tịch (A. Hải - A. Thế);

2.   Thư ký Đại hội (A Giang)

3.   Ban kiểm phiếu biểu quyết (…………)

A. Giang

5

8h50 – 9h00

1.   Thông qua chương trình Đại hội;

2.   Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

A. Thế

6

9h00 – 9h30

Các nội dung được trình bày trong Đại hội:

1.   Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

2.   Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

3.   Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;

4.   Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

A. Thế

9h30 – 10h00

5.   Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

6.   Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX;

7.   Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 đối với chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp và căn hộ cao cấp tại số 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa;

8.   Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 đối với Tăng vốn Điều lệ Công ty;

9.   Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 đối với chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất tại cơ sở 2 thôn Hòn Nghê – xã Vĩnh Ngọc – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

A.    Hải

7

10h00 – 10h20

1.  Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông;

2.  Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

A. Mạnh

8

10h20 – 10h50

Đại hội đồng cổ đông thảo luận các nội dung được trình bày như trên

Đoàn chủ tịch

9

10h50 – 11h00

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1.    Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;

2.    Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;

3.    Tờ trình của Hội đồng quản trị về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2022;

4.    Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án chi trả tiền lương/thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;

5.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị, phương hướng nhiệm vụ năm 2023;

6.    Tờ trình của Hội đồng quản trị về thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với Tổng công ty CP VINACONEX và các công ty con, công ty liên kết trong cùng tập đoàn kinh tế/nhóm VINACONEX;

7.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 đối với chủ trương đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp và căn hộ cao cấp tại số 442 Lê Hồng Phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa;

8.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 đối với Tăng vốn Điều lệ Công ty;

9.    Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2022 đối với chuyển nhượng QSD đất và tài sản trên đất tại cơ sở 2 thôn Hòn Nghê – xã Vĩnh Ngọc – TP Nha Trang – Khánh Hòa.

10.  Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông.

11.  Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

 

10

10h50 – 11h05

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Thư ký

11

11h05

Bế mạc đại hội – Chào cờ

Ban tổ chức

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT