Thứ Sáu, 19/07/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đổng thường niên năm 2021

 

  
                               THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

 Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xây dựng số 17 Vinaconex

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

* Thời gian: Vào lúc 08h00 ngày 18 tháng 3 năm 2021 (Thứ Năm)

* Địa điểm: Hội trường Công ty - số 442 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

* Chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2021.

2. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng 2021.

3. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

4. Báo cáo tài chính năm 2020, phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ.

5. Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021.

6. Tờ trình ĐHĐCĐ sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp 2020.

7. Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt các quy chế: Quy chế HĐQT; Quy chế Ban kiểm soát.

8. Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Toà nhà hỗn hợp và căn hộ cao cấp tại số 442 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

9. Tờ trình ĐHĐCĐ phê duyệt tăng vốn điều lệ Công ty.

10. Trình ĐHĐCĐ tiếp tục thực hiện chuyển nhượng QSD đất theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

11. Bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có).

12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ

Ghi chú:

-          Trường hợp không tham dự được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác dự họp thay (theo mẫu đính kèm).

-          Để việc tổ chức đón tiếp quý cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cả trường hợp được ủy quyền) xin vui lòng đăng ký tại Phòng Tổng hợp Công ty trước 17h00 ngày 16/3/2021 theo địa chỉ nêu trên.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                                      Chủ tịch

   

                                                                                                              Dương Văn Mậu

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT