Thứ Năm, 25/04/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thư mời dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

                                                  Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG                                                                                                                 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

 * Thời gian:  Vào lúc 14h ngày 21 tháng 3 năm 2018

      * Địa điểm tổ chức: HộI trường Công ty – số 184 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

      * Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày  01/3/2018.

      * Chươg trình đại hội: Thảo luận và thông qua các văn bản sau:

1.  Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017, phương hướng năm 2018..

3.  Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

4.  Báo cáo Tài chính năm 2017, Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và lập quỹ năm 2017. Tổng quỹ lương năm 2018.

5.  Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2017, Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2018.

* Ghi chú:

         Trường hợp không tham dự được, Qúy cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác dự họp thay. (Theo mẫu do Công ty phát hành).

        Để việc đón tiếp Quý cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cá trường hợp ủy quyền) xin vui lòng đăng ký tại Phòng TCHC Công ty trước ngày 19/3/2018 theo địa chỉ  nêu trên (hoặc qua điện thoại: 0258 3.875405).

- Tài liệu của Đại hội được phát trực tiếp cho Cổ đông khi dự Đại hội..

Trân trọng thông báo!

                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT