Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông năm 2015

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

 

Kính gửi: Quý Cổ đông

                  

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 17 VINACONEX trân trọng thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

* Thời gian: Vào lúc 8h00 ngày 28 tháng 3 năm 2015

* Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty – số 184 Lê Hồng Phong, Nha Trang, Khánh Hòa.

* Thành phần tham dự: Cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/03/2015.

* Chương trình Đại hội: Thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015.

- Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014. Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát, Tổng quỹ lương năm 2014 và KH 2015.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014;

- Báo cáo của ban Kiểm soát năm 2014. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015

Ghi chú:

- Trường hợp không tham dự được, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho cổ đông khác dự họp thay (theo mẫu đính kèm).

- Để việc tổ chức đón tiếp quý cổ đông được chu đáo, Quý cổ đông tham dự Đại hội (kể cả trường hợp được ủy quyền) xin vui lòng đăng ký tại Phòng Tổ chức hành chính Công ty trước ngày 21/3/2014 theo địa chỉ nêu trên.

- Trang phục dự họp của cổ đông là áo sơmi và quần tây; đối với cổ đông hiện là CBCNV của Công ty phải mặc đồng phục theo quy định của Công ty.

- Tài liệu đại hội, được công bố trên website của Công ty: http://www.vinaconex17.com.vn để nghị quý cổ đông tải về để xem trước. 

             Trân trọng thông báo!

                                                                                      TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                Chủ tịch HĐQT

                                                                                  (Đã ký)

                                                                                    Lê Doanh Yên

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT