Thứ Hai, 24/06/2024       Đăng Nhập
   Đóng
Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông năm 2016

 

THƯ MỜI DỰ HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

 Kính gửi:  QUÝ CỔ ĐÔNG                                                                                                                 

Hoäi ñoàng quaûn trò Coâng ty coå phaàn xaây döïng soá 17 VINACONEX traân troïng thoâng baùo môøi hoïp Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng thöôøng nieân naêm 2016 nhö sau:

* Thôøi gian: Vaøo luùc 08h00 ngaøy 21 thaùng 3 naêm 2016

* Ñòa ñieåm toå chöùc: Hoäi tröôøng Coâng ty – soá 184 Leâ Hoàng Phong, Nha Trang, Khaùnh Hoøa.

* Thaønh phaàn tham döï: Coå ñoâng coù teân trong danh saùch coå ñoâng choát ñeán ngaøy 15/03/2016.

* Chöông trình Ñaïi hoäi: Thaûo luaän vaø thoâng qua caùc vaán ñeà sau:

1.  Báo cáo kết quả SXKD 2015, kế hoạch hoạt động năm 2016.

2.  Báo cáo kết quả hoạt động HĐQT năm 2015.

3.  Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2015.

4.  Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016.

5.  Báo cáo Tài chính năm 2015, Báo cáo phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và lập quỹ năm 2015. Tổng quỹ lương năm 2015 và tổng quỹ lương năm 2016.

6.  Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015, Phương án chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát 2016.

7.  Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019.

Ghi chuù:

-          Tröôøng hôïp khoâng tham döï ñöôïc, Quyù coå ñoâng coù theå uûy quyeàn cho coå ñoâng khaùc döï hoïp thay (theo maãu ñính keøm).

-          Ñeå vieäc toå chöùc ñoùn tieáp quyù coå ñoâng ñöôïc chu ñaùo, Quyù coå ñoâng tham döï Ñaïi hoäi (keå caû tröôøng hôïp ñöôïc uûy quyeàn) xin vui loøng ñaêng kyù taïi Phoøng TCHC Coâng ty tröôùc ngaøy 18/3/2016 theo ñòa chæ neâu treân.

-          Taøi lieäu cuûa Ñaïi hoäi ñöôïc coâng boá treân website: http://www.vinaconex17.com.vn ñeà nghò coå ñoâng taûi veà xem tröôùc.

Traân troïng thoâng baùo!

                  TM. HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ

 

 Tin khác Đóng
 Lĩnh vực hoạt động Đóng
 Liên kết web Đóng
Dự báo thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
UBCK Nhà nước
 Hành khúc Vinaconex Đóng

 Hỗ trợ trực tuyến Đóng
P. Kinh doanh
P. Kỹ thuật
Tel: (058) 3875.405
Fax: (058) 3875.410
Email: v17@vinaconex17.com.vn
 Thư viện Đóng

 Lượt truy cập Đóng

 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 17 VINACONEX
Trụ sở chính: 184 Lê Hồng Phong - Nha Trang - Khánh Hòa
Điện thoại: (058) 3875.405 / 3875.492 - Fax: (058) 3875.410
Email:
v17@vinaconex17.com.vn   -   vinaconex17@vnn.vn
Phát triển bởi CenIT